JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Informace o jídelně
Školní jídelna Milovice
Dukelská 320, Milovice, 289 23
Telefon: 325 577 439, Účet: Moneta Bank : 162886158 / 0600

Vítejte na stránkách pro objednávání stravy ve Školní jídelně Milovice.

Nový školní rok 2020 / 2021

Adresa ŠJ Milovice : Školní jídelna, Dukelská 320,289 23 Milovice
Telefonní číslo : 325 577 439
Číslo účtu pro platby obědů : 162886158 / 0600
Variabilní symbol : rodné číslo strávníka
Konstantní symbol : 0308
Řěditel ŠJ Milovice Macháček Miroslav

vážení rodiče -strávníci

Školní jídelna Milovice, oznamuje všem strávníkům.

S platností od 1.10.2021 se navyšuje cena oběda o 12% následovně:

Zájemci o školní stravování od 1.září 2021 se musí přihlásit osobně (telefonicky) ve Školní jídelně.
Obědy bude možné přihlásit od 23.srpna 2021.
Nového strávníka přihlašujë ke stravování rodič (zákonný zástupce ) osobně v kanceláři ŠJ. .

Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády :

-žácí musí dodržovat rozestupy alespoň 2 metry
-nesmí se tvořit fronty,v jídelně nemůže být více osob ,než je míst k sezení - stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření -používat roušky,důkladné mytí rukou,rozestupy
Nového strávníka přihlašuje ke stravování rodič (zákonný zástupce ) osobně v kanceláři ŠJ,na základě vyplnění
přihlášky ke stravování a zakoupení identifikačního čipu Kč 115,- (zaplacení v hotovosti)

Vážení rodiče
Žáci,kteří se zůčastní Škole v přírodě,je nutno ze odhlásit ze stravování , a to na stránkách jídelny nebo telefonicky.

Objednávaní a odhlašování stravy přes internet
- jednoduše kdykoli a odkudkoli
- přihlášení přes uživatelské jméno pod heslem
- aktuální informace o vydané stravě
- aktuální informace o stavu konta
- možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu
- mobilní aplikace Strava.cz zdarma na Google Play

Žáka přihlašuje ke stravování rodič nebo zákonný zástupce.Přihlášení je nutné provést na základě podepsané
přihlášky ke stravování v kanceláří školní jídelny.

Alergeny ve Školní jídelně

Povinnost poskytnout strávníkům informace o alergenech obsažených v pokrmech vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Značení alergenů je pouze informační požadavek.Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní
složkou,ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivosti strávníků.Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat.
není možné se věnovat při výrobě jídel s potravinovou alergii jednotlivě.Jídelna má pouze funkci informační tak,
jako výrobce potravin a pokrmů.Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem.
Informační povinnost se vztahuje na 14 skupin látek nebo produktů,které jsou nejčastější příčinou alergických
reakcí.Mezi látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost patří :
1.obiloviny obsahující lepek,konkrétně :pšenice,žito,ječmen,oves,špalda,kamut nebo jejich hybridní odrůdy
2.kořýši a výrobky z nich
3.vejce a výrobky z nich
4.ryby a výrobky z nich
5.jádra podzemnice olejné
6.sójové boby
7.mléko a výrobky z něj včetně laktózy
8.skořápkové plody,(mandle,lískové ořechy,vlašské ořechy,kešu,pekanové ořechy,para ořechy,pistácie
9.celer a výrobky z něj
10.hořcice a výrobky z ní
11.sezamová semena
12.oxid siřičitý a siřičitany
13.vlčí bob
14.měkkýši a výrobky z nich

Strávníci budou i nadále hromadně přihlášení na nový měsíc jídelnou na základní jídlo č.1,.Zájemci o změnu
t.z.o jídlo č.2 si mohou buď v jídelně v boxu,nebo na stránkách jídelny www.strava.cz
Přeobjednání oběda je nutné provést vždy 2 dny předem t.z. vždy do středy 14.30 hod.Změnu,kterou
provedeme,ať je to odhláška nebo přeobj

Kapacita kuchyně : 600 obědů
Školní jídelna zajištuje stravování pro žáky a zaměstnance MŠ u Broučků,pro žáky a zaměstnance ZŠ-T.G.Masaryka Milovice,a pracovnice kuchyně.
Jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy,které jsou v souladu
se školským zákonem(561/2004Sb.)dále prováděcí vyhláškou č.107/2005Sb.novelizovanou vyhláškou č.107/2008 kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.
Zaměstnancům zařízení poskytuje závodní stravování dle zákona
250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech,dále dle vyhlášky 84/2005Sb.o nákladech na závodní stravování.
Obědy ve ŠJ se vydávají ve dnech školní výuky v době od 11.30 do 14.15hodin
Registrace nového strávníka :
Žáka přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce,na základě přihlášky a pokynů ke stravování.

Identifikace strávníka :

Na základě vyplněné přihlášky si strávník zakoupi čip v ceně Kč 115,- kterým se prokazuje v jídelně,ten informuje kuchařku o přihlášené nebo odhlášené stravě.Čip platí po celou dobu školní docházky.Je zakázano čip znehodnocovat.V případě ztráty nebo znehodnocení si strávník koupí nový čip. Po ukončení docházky do školní jídelny,strávník čip odevzdá v kanceláři ŠJ,bude mu vrácená částka Kč 100,-

Přihlašování a odhlašování oběda :

V případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole ve škole ze zdravotních důvodů,si rodiče v tento den (pouze první den)mohou v době výdeje vyzvednout oběd do jídlonosiče.Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá,strávník nemá nárok na náhradu.Strava se odhlašuje nejpozději den předem do 14 hod.Odhlášení oběda lze provádět osobně na obrazovce boxu,formou SMS,přes internet.V případě ředitelského volna a prázdnin jsou žáci automaticky odhlášení.
Přihlašování oběda na následujíci měsíc probíha u všech strávníků automaticky.

Způsob úhrady oběda :
-svolením k inkasu: stravné inkasujeme 15 .den v měsíci na daný měsíc.Je nutné dát ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch sběrného účtu dané jídelny.Vyúčtování u této platby je měsíčně (v platbě na daný měsíc je
odečten předchozí měsíc)
- při první platbě jídelna inkasuje jistinu ,výše jistiny je určená dle věkových skupin strávníků
-platba trvalým příkazem,- složenkou v odůvodněných případech
Povinnosti strávníků ve školní jídelně :
-vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci,kteří se v jídelně stravují,nemají právo se zdržovat osoby,které se
v jídelně nestravují
-strávníci dbají na kulturu stolovaní,dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny ředitele školní jídelny a pověřených osob
-nemocným strávníkům je vstup do jídelny zakázan
-před vstupem do jídelny jsou žáci povinni se přezout
-aktovky ukládají na určené místo,bundy a kabáty musí být pověšeny
-k výdejnímu okénku postupují žáci v řadě
-na výdejním místě se prokážou čipem a odeberou jídlo
-nápoje mají samoobslužné výdejní místo
-ovoce,moučníky aj.žáci nevynášejí z jídelny ven
-po konzumaci strávník odnese použité nádobí do odkládacího vozíku
-obaly a šlupky z ovoce vhodí do nádoby na odpad
Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny strávníci zachovávají osobní bezpečnost,hygienu stravování.Běžný úklid v provozní době zajišťují v jídelně pracovnice kuchyně.
Úklid prostoru jídelny zajišťuje školní jídelna.
Dozor ve školní jídelně zajišťuje školní jídelna.
Žáci navštěvující ŠD přicházejí a odcházejí dle pokynů vychovatelek ŠD.
Připomínky ke stravování lze sdělit ředitelce školní jídelny.
V případě opakovaného porušování vnítřního řádu,má ředitelka školní jídelny právo vyloučit strávníka ze stravování.
S provozním a vnitřím řádem školní jídelny jsou strávníci seznámení vyvěšením ve školní jídelně,ve škole.

Ceny oběda pro věkové skupiny strávníků platné od 1.9. 2020 / 2021

Matěřská škola : strávníci 3 -6 let ranní svačina Kč 10,00 výše jistiny Kč 740,00
oběd Kč 23,00
odpol.svačina Kč 10,00
Základní škola : strávníci 7 -10 let oběd Kč 28,00 výše jistiny Kč 540,00
strávníci 11 -14 let oběd Kč 30,00 výše jistiny Kč 600,00
strávníci 15 a více let oběd Kč 31,00 výše jistiny Kč 670,00
Dospělí strávníci : oběd Kč 53,00 výše jistiny Kč 1190,00

Ve školním roce 2020 /2021 probíhají platby za obědy formou dopočtu do jistiny.

Cena oběda 1 porce se určuje kalkulaci z nákladů na potraviny ve výší finančního normativu,z věcných nákladů a
ze mzdových nákladů.

Jídla poskytována v rámci školního stravování jsou konzumována v prostoru školní jídelny(vyhl.č.107/2005 o ŠS).

V případě neplánované nepřítomnosti,žáka ve škole ze zdravotních důvodů,si rodiče v tento ten (pouze první den)
mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče a dál oběd odhlásit.V době nemoci a prázdnin o žáky pečuje rodina.
Povinností každého strávníka je identifikovat se u každého oběda čipem.
Historie
Aktuální jídelníček
Pondělí 18. 10.
přesnídáv.
Chléb, Pomazánka z taveného sýra s celerem, Čaj ovocný
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Kuřecí vývar s těstovinami a zeleninou
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Kuřecí vývar s těstovinami a zeleninou, Květák smažený, Brambory m.m., Omáčka se zakysané smetany, V
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Kuřecí vývar s těstovinami a zeleninou, Květák smažený, Brambory m.m., Omáčka se zakysané smetany, Voda se sirupem, Mléčny nápoj
oběd 2
Kuřecí vývar s těstovinami a zeleninou,Zeleninový salát s tofu sýrem a jogurt.dresink,Pečivo,, Voda
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Kuřecí vývar s těstovinami a zeleninou,Zeleninový salát s tofu sýrem a jogurt.dresink,Pečivo,, Voda se sirupem
svačina
Chléb, Máslo, Čaj ovocný,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Úterý 19. 10.
přesnídáv.
Přesnídávka ovocná, Rohlík, Čaj černý rybíz
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Polévka z jarní zeleniny
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka z jarní zeleniny, Kuře pečené, Rýže dušená, Obloha, Voda se sirupem, Mléčny nápoj,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 2
Polévka z jarní zeleniny,Ledový salát s vepř.masem,Pečivo,, Voda se sirupem,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
svačina
Chléb, Máslo, Šunka, Čaj černý rybíz,Zelenina
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Středa 20. 10.
přesnídáv.
Veka, Tvarohová pomazánka, Mléko,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Bažantí vývar se slovenskými noky
oběd 1
Bažantí vývar se slovenskými noky,, Svíčková na smetaně, Houskové knedlíky (kynuté), Voda se sirupem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Bažantí vývar se slovenskými noky,, Svíčková na smetaně, Houskové knedlíky (kynuté), Voda se sirupem, Mléčny nápoj
oběd 2
Bažantí vývar se slovenskými noky, Salát z červené čočky,Bageta, Voda se sirupem
svačina
Chléb lámankový, Pomazánkové máslo, Čaj s citrónem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 21. 10.
přesnídáv.
Chléb, Vaječná pomazánka,Zelenina,, Čaj lesní směs
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Polévka žampiónová
oběd 1
Polévka žampiónová, Těstoviny zapečené s uzeným masem, Salát zelný s okurkou, Voda se sirupem, Mléčn
Obsahuje alergeny:
-----
03 -Vejce
07 -Mléko
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Polévka žampiónová, Těstoviny zapečené s uzeným masem, Salát zelný s okurkou, Voda se sirupem, Mléčny nápoj,Ovoce
oběd 2
Polévka žampiónová,Bageta gurmán(hov.maso,salát,dreing), Voda se sirupem,Ovoce
svačina
Loupáček, Mléčny nápoj
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 22. 10.
přesnídáv.
Chléb, Máslo,Med,, Mléko
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Polévka se špaldovými krutóny a zeleninou
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka se špaldovými krutóny a zeleninou, Vepřové nudličky, Zelí hlávkové dušené, Chléb, Voda se si
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Polévka se špaldovými krutóny a zeleninou, Vepřové nudličky, Zelí hlávkové dušené, Chléb, Voda se sirupem, Mléčny nápoj
oběd 2
Polévka se špaldovými krutóny a zeleninou,Bageta s kuř.masem,salát ledový ,dresink,, Voda se sirupem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
svačina
Houska, Máslo, Sýr uzený,Salát,, Čaj
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 25. 10.
přesnídáv.
Chléb, Máslo,Džem,Mléko,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Polévka s rýží a hráškem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka s rýží a hráškem,Bakoňská kotleta, Těstoviny, Voda se sirupem, Mléčny nápoj,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 2
Polévka s rýží a hráškem,Kuřecí salát,Bageta,, Voda se sirupem,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
svačina
Houska, Máslo, Sýr eidam, Čaj,Zelenina
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Úterý 26. 10.
přesnídáv.
Veka, Celerová pomazánka, Čaj lesní směs
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Houbová polévka s drobením
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Houbová polévka s drobením, Hovězí pečeně myslivecká, Špecle, Voda se sirupem, Mléčny nápoj,Tvaroh
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 2
Polévka houbová s drobením,Źampionový salát se zakysanou smetanou,, Rohlík graham, Voda se sirupem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
svačina
Rohlík sojový, Pomazánkové máslo, Kakao granko
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Středa 27. 10.
přesnídáv.
Chléb, Pomazánka z taveného sýra, Čaj ovocný,Ovoce
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Polévka brokolicová
oběd 1
Polévka brokolicová,Kuřecí stripsy,, Bramborová kaše, Salát zeleninový, Voda se sirupem
Obsahuje alergeny:
-----
07 -Mléko
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
svačina
Chléb, Salámová pomazánka, Čaj ovocný, Zelenina
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
10 -Hořčice

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 29. 10.
přesnídáv.
Chléb, Máslo, Šunka, Čaj s citrónem,Zelenina
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
polévka
Polévka s krupkami a zeleninou
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd 1
Polévka s krupkami a zeleninou, Vepřové maso na způsob bažanta, Rýže dušená, Voda se sirupem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
svačina
Tvarohový závin,, Mléko
Obsahuje alergeny:
-----
07 -Mléko

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.